Euroopa naaritsa liigikaitse ja asurkonna taastamine. Eesmärgid.

Euroopa naaritsa liigikaitse tegevuste aluseks on suures osas Tallinna Loomaaia varasemad tegevused naaritsa liigikaitselise paljundamise ja tema kaitsetegevuste populariseerimise valdkondades. Töö jaotub in situ (looduskeskkonnas) ja ex situ (tehistingimustes, näiteks paljuduskeskustes jne) tegevusteks. Euroopa naaritsa liigikaitsetegevuste eesmärgid on järgnevad:

Ex situ:

 • säilitada tehisasurkonna geneetiline mitmekesisus ja demograafiline struktuur
 • säilitada 50 aastaga 85% esialgsest geneetilisest mitmekesisusest
 • tõmmata liigikaitselisse EEP programmi töösse ka teisi paljunduskeskusi
 • jagada Tallinna Loomaaias saavutatud kogemusi ja kompetentsi kõigi huvilistega

In situ:

 • asutada Hiiumaale (ca 1000 km2) euroopa naaritsa eluvõimeline asurkond
 • asutada Saaremaale(ca 2500 km2) euroopa naaritsa eluvõimeline asurkond
 • kindlustada looduskaitseliste võtetega mõlemal saarel populatsioonide püsimajäämine

Lisaks:

 • levitada informatsiooni euroopa naaritsa kaitsetegevuse ja sellega seotu kohta
 • innustada avalikke ja uurimisinstitutsioone võtma osa euroopa naaritsa kaitsetegevustest
 • algatada ja iia läbi euroopa naaritsa kaitsetegevusi
 • saavutada in situ ja ex situ tegevuste kombineerimisel sünergia

Formaalsed eesmärgid Eestis:

Eesti riiklikud kaitse-eesmärgid on välja toodud euroopa naaritsa tegevuskavas aastateks 2010-2014. Selles on seatud eesmärgiks kasvatada Tallinna Loomaaia kaitsealuste liikide paljunduskeskuses olev tehisasurkond 200 isendini.

WAZAtransparent